Bekerülés feltételei

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátott, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.  Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésére vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.
Előgondozást kell végezni a bentlakásos intézményi elhelyezés előtt. Az előgondozás keretében az intézményvezető vagy az általa megbízott személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészégi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.


Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. A megállapodás részletesen tartalmazza az intézményi ellátás keretein belül nyújtott szolgáltatások tartalmát. Az együttélés részletes szabályait a megállapodás mellékletét képező intézményi házirend tartalmazza.


Bekerülés a pszichiátriai betegek otthonába


Pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.


A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve – amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül – a fekvőbeteg – gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének az intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.