Szolgáltatások

Az intézményi ellátottak számára az 1/2000. (I.7) Sz.Cs.M rendeletben meghatározottak szerint biztosítjuk a lakhatást, az étkezést, a szükség szerinti ruházatot, az egészségügyi ellátást, gyógyszert, valamint a gyógyászati segédeszközök beszerzését, az egészségi és pszichés állapotnak megfelelő ápolást, gondozást, foglalkoztatást, a szabadidő kulturált eltöltésének szervezését.

Egészségmegőrzés

Az intézmény a teljes körű ellátás keretében gondozási és ápolási tevékenységet lát el. E szolgáltatásokat egészíti ki a hatályos rendeletben előírt egészségügyi ellátási kötelezettség. Ennek keretében az intézmény gondoskodik a szolgáltatást igénybevevő

 • egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról
 • rendszeres orvosi felügyeletéről
 • szükség szerinti ápolásáról
 • szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról
 • kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról
 • gyógyszerellátásáról
 • gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról

Intézményünk a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybevevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzését - ha az intézmény keretei között megoldható gyógykezelését.

A lakók testi- lelki aktivitásának, fenntartása, fejlesztése

Biztosítjuk

 • a személyre szabott bánásmódot
 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést
 • a szabadidő eltöltésének feltételeit
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit
 • az egyéni fejlesztési és gondozási tervek megvalósítását
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit
 • segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését
 • az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (olvasás, felolvasás, tévézés, játékok, vetélkedők, zenehallgatás)
 • kulturális tevékenységeket (rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház, mozi, múzeumlátogatás, kirándulások, kiállítások)

Ahhoz, hogy a személyre szabott bánásmód érvényesülni tudjon, legelső lépés az ellátott teljes körű megismerése. Szükséges bizonyos felmérések /tesztek/ elvégzése.

 • MAWI
 • PFT
 • Beszéd megfigyelése
 • Rajzvizsgálat
 • Mozgásvizsgálat
 • Emlékezetvizsgálat
 • Érzelmi jellegű vizsgálat
 • Szókincspróba
 • Figyelemvizsgálat

Az egyénre szabottabb gondozás, fejlesztés, foglalkozás, a bennük zajló lelki folyamatok megértése, csak úgy képzelhető el, ha kellő információval rendelkezünk.

A mentálhigiénés csoport munkájának szakmai alapját, a minden lakóra kiterjedő, állapotfelmérésen alapuló, egyéni fejlesztési, valamint egyéni gondozási tervben lefektetett célok, és feladatok iránya határozza meg. Az egyéni fejlesztési, gondozási tervek elkészítéséért a mentálhigiénés munkatársak felelnek, amelyek a hiányos funkciók fejlesztését, korrigálását irányozza elő.

Készség és képesség fejlesztés

A mentálhigiénés csoport tagjai kiscsoportos foglalkozásokat tartanak, melynek célja, mint minden bentlakásos otthonnak a céltalanság, a hospitalizmus kialakulása ellen ható tevékenység, amely a lakók képességének fejlődését segítheti elő. Programterv alapján, egyénre szabottan végzik ez irányú feladataikat.

A foglalkozások „órarendszerű” beosztással / páros-páratlan hét /, 4-7 fős csoportokban zajlanak.

A foglalkozások témakörei

 • Állóképességet őrző torna
 • Manualitást fejlesztő, kreatív foglalkozások
 • Személyiségfejlesztés, életviteli készségek fejlesztése
 • Játékos foglalkozások
 • Titkok háza / általános ismeretek /
 • Tánc és dráma
 • Ének – Zene – Ritmus

Szociális foglalkoztatás

A szociális foglalkoztatás keretében a megváltozott munkaképességű személyek elsajátíthatják azokat a készségeket és technikákat, mellyel a megmaradt képességeiket a lehető legjobban tudják hasznosítani, ahol bizonyos idő után lehetőségük van előre lépésre, a védett vagy önálló szervezeti keretekben történő munkavégzés irányába, a védett foglalkoztatási formából az integrált foglalkoztatási formába való átkerülésre.

A munka jellegű foglalkoztatás intézetünkben két területen történik, munka-rehabilitációs, valamint szocioterápiás foglalkoztatás keretén belül.

Szocioterápiás foglalkoztatás

A szocioterápiás foglalkoztatásban résztvevő ellátottak szociális foglalkoztatás keretében nem foglalkoztathatóak, így elsődleges cél a munkaképesség fejlesztése annak érdekében, hogy az ellátott alkalmassá váljon a szociális foglalkoztatásban való részvételre.

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás

Az intézmény az ellátást igénybevevőnek a szakmai program alapján, az egyéni gondozási fejlesztési tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően szociális foglalkoztatást biztosít. A foglalkoztatás elsődleges célja a habilitáció és rehabilitáció, valamint a szabadidő hasznos, tevékeny eltöltése. Az intézmény munka-rehabilitáció keretében biztosítja az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzését, illetve fejlesztését.

Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás

Célja: A lakók aktív alkotótevékenysége, tapasztalatgyűjtése segítse elő a felkészülést az önálló életvezetési technikákra, képességeinek megfelelő reális életcélok megfogalmazására. Olyan ismeretek, tapasztalatok tevékenységek biztosítása, olyan tudás megszerzése, amely segítséget nyújt a nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésben. Képességeik olyan szintű fejlesztése, hogy döntéseket tudjanak hozni, élethelyzetekben, problémák esetén lássák az összefüggéseket, a megoldási módokat.


Szabadidős tevékenységek

Az intézeti élettel járó feszültségeket enyhítik az otthonosabb életkörülmények, a normál mindennapi élet variációi. A változatosságra lehetőséget adnak a különböző rendezvények, ünnepek, szabadidős tevékenységek. Minden hónapban az éves terv figyelembevételével előre tervezetten, változatos programkínálattal állunk lakóink rendelkezésére, mely figyelembe veszi az ő igényeiket, kéréseiket, kiegészítve az általuk ajánlottnak tartott szórakozási lehetőségekkel. Valljuk, hogy mindezek a közösségi szabadidős programok nagymértékben hozzájárulnak lakóink pszichés állapotának javításához, szocializációs esélyeik növekedéséhez, valamint színesíthetik életüket.

Szervezünk lakóink részére nyári táborozást, kirándulásokat, színházlátogatást, valamint részt veszünk országos, illetve megyei kulturális és sportrendezvényeken. Ezenkívül intézményen belül is szervezünk a „hagyományos” programokon kívül kulturális, illetve szabadidős rendezvényeket /szellemi illetve sportvetélkedőket, szalonnasütést- bográcspartit, „Ki-Mit-Tud”-ot/