Bekerülés feltételei

Bekerülés feltételei

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátott, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Az intézményi elhelyezés előtt előgondozást kell végezni. Az előgondozás keretében az intézményvezető vagy az általa megbízott személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészégi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi életformára.

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. A megállapodás részletesen tartalmazza az intézményi ellátás keretein belül nyújtott szolgáltatások tartalmát. Az együttélés részletes szabályait a megállapodás mellékletét képező intézményi házirend tartalmazza.